Què passa quan arribo als 18 mesos de baixa i no em crida l’ICAM?

Àlex Tisminetzky. Advocat laboralista i afiliat a CGT

@AlexTisminetzky

Darrerament una de les consultes jurídiques més reiterades en matèria de prestacions és referent a les persones que malgrat porten 18 mesos de baixa mèdica, el límit legal establert, l’ICAM (el tribunal mèdic, conegut com l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, malgrat actualment es denomina SGAM) no els cita.

La situació crea molta i lògica angoixa als afectats, doncs degut a la situació de crisi sanitària del coronavirus i la saturació de l’ICAM, molts treballadors s’han trobat en que el tribunal mèdic no cita al l’arribar el límit legal de la Incapacitat Temporal, i l’empresa està obligada a fer la quitança («finiquito»). 

Període màxim d’Incapacitat Temporal de 18 mesos

La baixa mèdica té un primer límit legal d’un any, que en la contingència de Malaltia Comuna és declarada i confirmada mitjançant partes de baixa pel metge de família de la sanitat pública. A l’arribar a l’any, l’ICAM et cita per avaluar la situació del treballador, amb tres opcions possibles per part del tribunal mèdic:

1. Es continua en situació de baixa, amb una pròrroga de la Incapacitat Temporal de sis mesos sota el «control» de l’ICAM, que és qui anirà confirmant la situació de baixa i pot decretar l’alta.

2. L’alta mèdica, per entendre que hi ha hagut una millora que permet la reincorporació laboral.

3. Resolució declarant la Incapacitat Permanent, per entendre que no hi ha possibilitat de reincorporació laboral a causa d’una patologia crònica i invalidant.

En el cas de que es resolgui prorrogar sis mesos més la baixa, s’allarga fins al límit legal dels 18 mesos, els famosos 545 dies. A l’arribar a aquest moment l’ICAM torna a citar al treballador, amb novament dos opcions possibles, més una opció d’excepcional:

1. L’alta mèdica, per entendre que hi ha hagut una millora que permet la reincorporació laboral.

2. Resol declarar la Incapacitat Permanent, per entendre que no hi ha possibilitat de reincorporació laboral a causa d’una patologia crònica.

3. Excepcionalment, es pot resoldre una nova i ultímissima pròrroga de la Incapacitat Temporal de sis mesos més en el cas de que pugui haver una recuperació possible en aquest període de temps.

I si a l’arribar als 18 mesos no em cita l’ICAM?

A vegades, per diferents situacions, pot passar excepcionalment que s’arribi als 18 mesos d’Incapacitat Temporal i l’ICAM no cita a l’afectat. Les causes poden ser múltiples, però la saturació del tribunal mèdic a causa de la crisi sanitària del coronavirus ha provocat que actualment s’estengui molt aquesta situació «anòmala» en una part important dels treballadors de baixa que arriben al límit legal.

Quan es dona aquesta situació, la llei obliga a l’empresa a extingir la relació laboral «per esgotament del límit legal de la IT», fer el finiquito al treballador i decau l’obligació de cotitzar per ell a la Seguretat Social.

La manca de citació de l’ICAM, i les comunicacions de l’empresa (de l’extinció de la relació laboral) i de la TGSS (la baixa de la SS) genera de forma lògica una angoixa important en els afectats.

En síntesi, hem de contestar que malgrat no hi hagi citació de l’ICAM, la persona afectada continua de baixa percebent la mateixa prestació d’Incapacitat Temporal que venia cobrant, i no ha estat acomiadat, doncs si finalment l’INSS declara l’alta s’ha de reincorporar a la feina sense cap diferència amb una alta normal.

En tot cas, i degut a l’extensió que s’està donant actualment d’aquesta situació «excepcional», en aquest breu article intentaré contestar alguns d’aquests dubtes:

En quina situació estic? Estic de baixa encara?. Si, s’està en idèntica situació d’Incapacitat Temporal fins que no hi hagi l’alta mèdica emesa per l’INSS, percebent idèntica prestació. És una situació de pròrroga dels efectes econòmics de la baixa amb reserva expressa del lloc de treball.

Com és que l’ICAM no em cita? La situació de crisi sanitària del coronavirus ha col·lapsat molts serveis públics, entre ells el tribunal mèdic, que causa el retard en les citacions i comunicacions, en alguns casos de mesos.

Estic acomiadat? No. L’extinció de la relació laboral amb l’empresa és única i exclusivament per esgotament del termini màxim de la IT, mantenint el treballador l’antiguitat i totes les condicions laborals anteriors en cas d’alta posterior.

Estic obligat a signar el finiquito? No. No hi ha cap obligació de signar el finiquito o quitança. A més a més, en cas de que es percebi realment el finiquito, si es dona l’alta posterior per l’INSS significaria la reincorporació immediata al lloc de treball sense dret a cap dels períodes de vacances que no s’han gaudit durant la IT, atenent a que ja s’han percebut en el finiquito. Per tant, en el cas de que no s’aboni el finiquito per part de l’empresa no és tan greu, i ens pot facilitar fer les vacances en cas d’alta, recordant en tot cas que tenim un període d’un any per reclamar aquesta quantitat.

En cas d’alta, perdo algun dret a la feina? No. En cas d’alta és una reincorporació immediata a la feina amb les mateixes condicions laborals i antiguitat.

Perquè m’han donat de baixa de cotització a la Seguretat Social? Està l’empresa perjudicant-me?. No. És una obligació legal de l’empresa no seguir cotitzant pel treballador a l’arribar al termini màxim de 18 mesos de baixa. L’empresa té l’obligació legal de fer-ho.

Si ningú cotitza per mi, no estic inclòs a la Seguretat Social?. És una situació anomenada «assimilada a l’alta», en la que el treballador afectat no perd cap dret en matèria de Seguretat Social. En tot cas, si finalment es resol declarar la Incapacitat Permanent per part de l’INSS, la data d’efectes serà la del compliment dels 18 mesos d’IT, i per tant com si ens haguessin declarat la invalidesa a l’arribar a aquest límit legal, sense tenir en compte els mesos posteriors.

Durant aquesta situació puc agafar l’alta? El metge de família de la Seguretat Social no pot en aquest període excepcional donar-te l’alta, ja que l’únic competent per fer-ho és l’INSS. Per tant, si es volgués l’alta s’ha de sol·licitar directament a l’INSS, o a l’ICAM per a que emeti dictamen mèdic per remetre a l’INSS.

Qui em pagarà la prestació? A partir d’aquest moment, el que ha d’abonar la prestació és l’INSS. En el cas de que fins ara l’empresa hagués estat abonant la prestació de baixa per pagament delegat, s’ha de sol·licitar l’anomenat «Pagament Directe» a l’INSS, amb un formulari molt senzill on s’han d’aportar les dades personals i el compte corrent on es vol percebre la prestació.

Què puc fer més? Realment res més que esperar a la citació de l’ICAM, i recollir el màxim d’informes mèdics (si pot ser dels especialistes de la sanitat pública) per tal de poder aportar-los al tribunal mèdic i acreditar la situació de salut de l’afectat.

La contaminació de l’aire, un problema de classe

Dani Marinova. Sindicat d’Activitats Diverses CGT Sabadell i Vocal de Bicicleta Club Catalunya
@petroleuse_sbd

Fotografia: Xavi Calvo

Dades de diversos municipis, barris i escoles a Catalunya apunten que les classes populars patim la contaminació en mesura desproporcionada. Malgrat que la ciència demostri de manera contundent els efectes perjudicials que té la contaminació en la salut pública, la contaminació s’ha problematitzat relativament poc en el sindicalisme. A la CGT Catalunya, la lluita contra la contaminació està en segon pla, darrere la precarietat laboral, les retallades en serveis públics i l’accés a l’habitatge digne. Defenso que la contaminació és un problema de classe i la resposta n’ha de ser també.

La contaminació perjudica la classe treballadora

Igual que la riquesa, la contaminació de l’aire no està distribuïda equitativament. La proximitat a fonts de contaminació, siguin polígons industrials o autopistes urbanes, fan d’aquests municipis i barris uns llocs poc desitjables on viure. Les persones que disposen de recursos econòmics tendeixen a abandonar els municipis i barris altament contaminats i s’instal·len on hi ha una bona qualitat de l’aire. Això fa baixar el valor de la propietat i el preu dels lloguers i, com a conseqüència, les classes populars, i sovint la part més vulnerable, habitem els barris i els municipis més contaminats.

Entre els municipis amb renda més alta a Catalunya, com ara Bellaterra o Matadepera, en general hi ha una bona qualitat de l’aire. En una gran part dels municipis del Vallès i el Baix Llobregat coincideixen rendes baixes amb alts nivells de contaminació atmosfèrica. En juliol de 2019, la Comissió Europea va portar Espanya davant del Tribunal de Justícia per la pèssima qualitat de l’aire en les zones urbanes de Madrid, Barcelona i del Vallès-Baix Llobregat. En totes s’han superat els límits de diòxid de nitrogen -a causa del trànsit de vehicles motoritzats- de manera persistent.

I si ens fixem en els barris dins de la mateixa ciutat, el patró es repeteix: els barris a prop d’autopistes, autovies urbanes, aeroports o polígons industrials són barris obrers, sovint amb una alta concentració d’immigrants i de persones en risc de pobresa. Un estudi de la Universitat Autònoma de Madrid indica que els immigrants tendim a viure en carrers i barris amb pitjor qualitat de l’aire, tant a la ciutat de Barcelona com a Madrid.

Els efectes de la contaminació en la salut perjudiquen la qualitat i l’esperança de vida. La contaminació atmosfèrica coincideix amb la incidència de malalties cròniques, respiratòries i cardiovasculars. El col·lectiu més perjudicat per la contaminació són els nostres infants. El desenvolupament dels seus sistemes respiratori, immunològic i cognitiu es veu danyat pel diòxid de nitrogen i per altres gasos contaminants. Un estudi amb dades de la ciutat de Barcelona demostra que la contaminació a les escoles té efectes negatius, crònics i aguts, en el desenvolupament cognitiu i en la salut mental dels infants. La plataforma veïnal, L’Eixample Respira, ha anat recollint dades dels nivells de contaminació a les escoles i instituts de Barcelona. Aquí també es fa palesa la desigualtat amb què patim la contaminació atmosfèrica. Els infants a les escoles a Vallvidrera i Sarrià gaudeixen de la millor qualitat de l’aire a Barcelona; al final de la llista ens trobem escoles a l’Eixample i el Raval.

A causa de la contaminació més alta als barris obrers, és molt probable que la Covid-19 hagi repercutit més en la classe treballadora. En una entrevista, Xavier Querol, expert en l’àmbit de contaminació atmosfèrica, defensa que viure en ciutat és entre les patologies prèvies de caràcter ambiental pel que fa a la Covid-19. Efectivament, s’ha parlat molt de les patologies prèvies de caràcter individual que fan de la Covid-19 una malaltia més greu i mortal, però s’ha dit ben poc dels riscos ambientals que tenen el mateix efecte. Respirar aire contaminant ens exposa a major risc de contagiar la Covid-19 i de tenir un pronòstic greu. Tot i que encara no tenim dades oficials, tot apunta al fet que les persones que habitem municipis i barris amb contaminació més elevada també patirem més contagi i més morts. Gràcies a la contaminació atmosfèrica, les classes populars sortirem més malparades de l’actual crisi sanitària.

La influència del lobby de l’automòbil

Fent referència a la contaminació atmosfèrica, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va negar els seus efectes en la salut: “Ningú ha mort d’això,” va dir en una entrevista a la Cadena SER. Tampoc és habitual sentir als mitjans de comunicació que l’automòbil és la principal font de contaminació atmosfèrica a les ciutats. Efectivament, els polítics estan sotmesos a una forta pressió per part del lobby del cotxe (l’Associació Nacional de Fabricants d’Automòbils i Camions, ANFAC). Aquest té un interès econòmic en mantenir l’actual model de ciutat dissenyada per circular-hi amb el cotxe i, a més, en ampliar les infraestructures existents.

Mentre la classe política minimitzen o directament neguen les conseqüències de la contaminació en la salut pública, es concedeixen subvencions desmesurades al sector de l’automòbil. Aquest aporta un 5 per cent del PIB i dóna feina a 460.000 treballadors, però ha aconseguit el 10 per cent del pla de recuperació en l’actual crisi sanitària. Per posar aquesta xifra en context, el govern espanyol no s’ha compromès ni amb el sector turístic ni amb el cultural, ambdós molt perjudicats per la crisi sanitària. El turístic aporta un 15 per cent del PIB -tres vegades més que el de l’automòbil- mentre el cultural dóna feina a 690,000 treballadors i treballadores -un 50 per cent més que el sector automobilístic-.

“la contaminació és un problema de classe i la resposta n’ha de ser també”

A més de la influència que té sobre les administracions públiques, l’ANFAC fa un constant xantatge a la classe treballadora. Quan entitats veïnals i de mobilitat pressionem per reduir la contaminació atmosfèrica, l’ANFAC assenyala que limitar l’ús del cotxe perjudicarà la indústria de l’automòbil, que perdrem llocs de treball i que el comerç es veurà danyat. Aquests arguments tenen poc fonament empíric. Segons dades de la Comissió Europea, la mobilitat en bicicleta estimula l’economia local i el petit comerç, incrementant-ne les vendes fins a 49% respecte a la mobilitat en cotxe. I sabem que l’economia basada en el petit comerç i local ofereix llocs de treball més dignes que les grans superfícies i les empreses multinacionals.

El lobby automobilístic també ha tingut força influència en l’opinió pública. Les campanyes publicitàries del sector ens han fet creure que tenir un cotxe en propietat eleva l’estatus social, i hi han tingut èxit: tothom vol lluir un cotxe. Aquestes campanyes han tingut èxit en un altre sentit probablement més clau: com a classe treballadora, hem acceptat que el transport fins al lloc de treball és responsabilitat individual i no de les administracions públiques ni de la patronal. Amb això també hem acceptat pagar per poder anar a treballar.

I d’aquí ve la resistència de molts treballadors a limitar la circulació de cotxes: l’escàs transport públic, la manca d’infraestructura per desplaçar-se amb seguretat en bicicleta, i la dependència a l’automòbil privat per poder arribar al lloc de treball. Es produeix la paradoxa que mentre majoritàriament volem reduir la contaminació i volem un entorn més verd i més saludable per a les nostres famílies (un 82 per cent, segons una enquesta publicada a la Vanguardia el mes de juny), una gran part de la classe treballadora no tenim accés a mitjans de transport alternatius i no podem renunciar a l’ús diari del cotxe privat.

La lluita de classe des del sindicat de classe

La contaminació repercuteix de manera desproporcionada en la salut de la classe treballadora i no es pot desvincular de les desigualtats econòmiques, de la precarietat laboral, de les retallades en serveis públics o de l’escàs accés a l’habitatge digne, entre altres problemes que perjudiquen les classes populars. La implicació de la CGT en la lluita contra la contaminació és clau.

Des dels sindicats, podem començar a visibilitzar la contaminació com un dels problemes de primer grau que pateix la classe treballadora. Hem articulat un discurs contundent en l’actual crisi sanitària i cal aplicar-lo a la contaminació persistent de l’aire: la nostra salut va per davant del negoci. És necessari qüestionar i desmuntar la idea, tan arrelada en la nostra societat, que hem de pagar per anar a treballar i que, a més a més, ho hem de fer a costa de la nostra salut. S’ha de reduir dràsticament la circulació de cotxes tot buscant-ne alternatives de mobilitat col·lectius que no perjudiquin la nostra salut. I des de CGT podem recolzar iniciatives veïnals per ampliar la xarxa i els horaris del transport públic, eixamplar les infraestructures per desplaçar-nos diàriament en bicicleta, i fomentar la seguretat i l’espai per a vianants.

Moltes afiliades de CGT militem en aquestes lluites des de les entitats veïnals, les AMPAs i els col·lectius de mobilitat i ecologistes. El passat 11 de juny vam convocar manifestacions i concentracions en dotze ciutats de Catalunya sota el lema «Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat». Reclamem canvis en el model de mobilitat, reduint la circulació de vehicles contaminants en un 50 per cent per tal de complir amb les normatives vigents d’emissions de gasos contaminants. Les entitats -entre d’altres, l’Eixample Respira, Promoció del Transport Públic, Plataforma per la Qualitat de l’Aire, i Bicicleta Club de Catalunya- reclamem més espai per caminar, infraestructura segura per la mobilitat quotidiana en bicicleta, i fomentar el transport públic. Actualment, la campanya compta amb el suport de 660 entitats arreu el país. La CGT Catalunya també ha de donar suport.

Catalunya 219 (juny 2020)

Catalunya 219 (juny 2020)

– EDITORIAL: La “nova” normalitat

– TEMA DEL MES: Recuperem l’espai comú

– SINDICAL: La lluita a Nissan no s’atura

La pandèmia de la pobresa i la militància

Sindicalisme en temps de covid

Tant sectorial com territorial, autoorganització

Notícies sindicals

– OPINIÓ: Jose Alberto Villaverde, Sindicat d’Administració Pública CGT Barcelona: Construïm alternativa, esquarterem la realitat”

Judit Benito Cabezas, veïna de Montcada i Reixac:  Ho confesso, això ho he desitjat

L’ENTREVISTA: César i Jordi de l’espai autogestionat de Gramenet La Sisqueta i Capfoguer : “Despertem de tenir por a trencar la falsa
imatge de tranquil·litat i benestar”

– EL DOCUMENT: Treballadors especialment sensibles pel  coronavirus: com han de retornar a la feina?

SOCIAL: Què hi ha de nou en la Covid-19? Reptes per a un futur de pandèmies globalitzades

Suport mutu o caritat?

– LES NOSTRES VEUS LLIBERTÀRIES I FEMINISTES: Les dones ja hem tingut prou, ara exigim canviar el sistema

Memòria històrica

INTERNACIONAL: Coronavirus a Rojava: Fent front a una pandèmia sense un Estat

DINAMITA DE CERVELL: Volin

Pandèmia en context de misèria obrera (1a part)

AL TINTER: Damià Puig i Sergi Fàbregas, de la productora ACATS: “La lluita d’en Pedro és bressol i referència”

Descarregar en format PDF

SUPLEMENT: La vaga de les dones de 1918

Descarregar SUPLEMENT en format PDF

La plantilla de la Nissan es prepara per a la guerra

Redacció Catalunya

La notícia del tancament ha encès els ànims entre els treballadors i treballadores. El tancament de la factoria a la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu deixa a 3.000 treballadors a l’atur i afectarà uns 20.000 treballadors indirectes. La multinacional ha comunicat el tancament als sindicats a primera hora del matí. 

El president de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, ha comunicat la seva decisió als sindicats de manera telemàtica aquest dijous, una hora abans que comparegués el conseller delegat de Nissan, Makoto Uchida. Nissan és la segona planta automobilística del país i els sindicats ja han alertat que el tancament de la planta també afectarà uns 20.000 treballadors indirectes.

La marxa de Nissan posa fi a 40 anys d’història de l’empresa a Catalunya. Les instal·lacions de la multinacional -Zona Franca, Montcada i Reixac, Sant Andreu, el centre de distribució al port i la planta de recanvis- representen l’1,3% del PIB i el 7% del producte industrial català.

La plantilla està en vaga indefinida des del 4 de maig, quan la direcció volia tornar a obrir una línia de producció per atendre una comanda de Mercedes-Benz que s’havia d’entregar a finals de mes. La planta de la Zona Franca ha anat perdent producció fins a quedar-se en un 30% de la seva capacitat i amb només tres models eNV200, Nissan Navara i Renault Alaskan. La pickup Mercedes Clase X ha de deixar de produir-se aquest més.

A hores d’ara, els treballadors i treballadores de la factoria es concentren davant de la fàbrica i tallen els diferents accessos a la mateixa. El Comité d’Empresa ha afirmat fa uns minuts davant de la porta de la factoria de no pararan les mobilitzacions i que “cremaran la Nissan si fa falta”.Catalunya 218 (maig 2020)

Catalunya 218 (maig 2020)

– EDITORIAL: El virus seguirà existint

– TEMA DEL MES: Coronavirus: calen respostes a la desocupació i desigualtats socials

– SINDICAL: Ens estan legalitzant l’esclavitud

Es crea una plataforma per la defensa dels drets de les docents substitutes

Com el capitalisme engrandeix l’ombra de la condició humana

Sector químic-portuari: L’esclavitud de ser essencial

Joves immigrants al camp: Una nova forma d’esclavatge?

Vaga indefinida a Nissan

L’article 21 de la LPRL en risc greu i imminent

La CGT de Catalunya denuncia l’ERTO presentat per UGT

Notícies sindicals

– OPINIÓ: Iru Moner, secretari d’acció social de la CGT de Catalunya: Recordem

Manuel Quesada, Sindicat de Transports i Telecomunicacions de CGT Sabadell: La Idea

Ermengol Gassiot, secretari general de la CGT de Catalunya: Covid19, el sindicalisme i la presó de vidre

Miriam Tijani, Comitè de Vaga de Lloguers de Vallcarca i afiliada a CGT Sanitat Barcelona: La vaga de les llogateres

L’ENTREVISTA: Óscar Murciano, secretari d’Acció Sindical de la CGT de Catalunya: “ l ’acció sindical ha d’estar en mans de les pròpies afectades”

– EL DOCUMENT: S’aplica la Llei de Prevenció de Riscos durant l’estat d’alarma?

SOCIAL: Llogaters a la vaga!

Ens hi va la vida

– LES NOSTRES VEUS LLIBERTÀRIES I FEMINISTES: Coronavirus i desigualtats de gènere. Repercussions de l’estat de confinament a les dones

Las Palancas / El Santuari

INTERNACIONAL: Lluita contra la Covid19 a Itàlia

Un atropellament policial desencadena quatre nits de disturbis a França

La prima de risc torna a pujar i els mercats demanen més diners

La pandèmia de la Covid-19 a Brasil i la negligència del governants

Pandèmia i organització popular a l’Argentina

DINAMITA DE CERVELL: Felip Cortiella i el teatre anarquista

El Noi del Sucre

AL TINTER: Bibi, afiliat i militant del sindicat del metall del Anoia: “Aquesta situació vulnera els drets fonamentals”

Descarregar en format PDF

Conte: “La Raquel aTRAPada”

El conte de “La rateta que escombrava l’escaleta” ens l’havien explicat de petites moltes vegades. Al seu darrera trobem els missatges típics adreçats a les nenes de l’època: treballa, posat guapa, busca el teu marit i casat, però escull bé. Les aparences enganyen i porten males conseqüències.

L’actualitzo a la nostra època  ajudada per la meva neta Kali de 10 anys, el meu net Khan de 13 anys i el vídeo d’estudiants de l’escola d’Art Jose Maria Cruz Novill, de Cuenca, i surt aquesta  història.


La Raquel és una dona molt treballadora. Atén trucades dels clients que han comprat els productes d’una gran multinacional de les noves tecnologies. L’esgota molt  l’exigència del treball i el control a què estan sotmeses les treballadores, dones en la seva majoria. La clientela pot valorar la resposta als problemes que plantegen en la trucada telefònica per la qual cosa elles s’han d’esforçar en ser amables malgrat que, sovint, no són tractades amb el respecte que caldria. Per tot plegat el treball l’absorbia molt i no tenia ganes de sortir a divertir-se.

Passaven els anys i va arribar un moment en què va cansar-se d’aquella vida tan monòtona. L’empresa va oferir a la gent treballadora  l’última novetat en  mòbils i auriculars i se’ls va comprar. Amb els auriculars posats, escoltava música del mòbil  tot el dia: Punk, House, Disco, Tekno, Rap-Ska,  fins que va trobar el “Trap” que la va enganxar. Es una música que atrapa i fa bellugar el cos. Coincidint amb el Sonar va visitar Barcelona el famós cantant de Trap “Bad Bunnye”. Es decidí d’anar a escoltar-lo i va al·lucinar de seguir els seus cantants preferits durant tres dies i tres nits. Des de llavors és la fan més incondicional de la música Trap, l’escolta a totes hores. Va al concerts i es desplaça allà on sigui  seguint els seus ídols preferits. Aquesta música procedent de la fusió del Hip-hop, el Reggaeton i el Rap  l’ha enganxada fins a la bogeria.

No importa la lletra de les cançons que humilien, denigren i cosifiquen les dones: “Pégala, vótala, sin miedo, que no hace nada, mírala, si le gusta”. ”No me hagas abusar de la ley que te violo”. “Quiero una mujer bien bonita i que no diga NA, cuando yo tome, no diga NA, si salgo por la noche no diga NA, cuando vuelva de madrugada, no diga NA”. “Y me pide mas, y mas, aunque sepa que la puedo lastimar”. “Estoy enamorado de 4 babys y las chingo a las cuatro cuando quiero”.  “Cuando le dije que le había sido infiel me pegó y lo sentí como un beso y me di realmente cuenta que me queria”.

La Raquel prenent aquest camí havia caigut en una espiral de la que no es podria sortir perquè l’engolia cada cop més. 

Al cap d’uns mesos els mossos d’esquadra van publicar a la seva web: “Dona desapareguda a Barcelona, es diu Raquel, té 25 anys. Fa  servir ulleres i auriculars de color rosa”. El seu cos va aparèixer al cap d’unes setmanes.


Carme Álvarez. Militant de Dones Llibertàries

La iaia Rafaela

Un homenatge i record a les dones que ens han precedit. A les precursores del que som ara. 

Bota i amb un gir impulsiu llença la seva ma oberta intentant aconseguir-nos.  La  iaia no suporta que li fem pessigolles als costats, però per nosaltres és una temptació massa gran. Com ho és anar pel darrera i deslligar-li el davantal sense que se n’adoni. No ho podem evitar, totes les tardes que anem a veure-la es repeteix la mateixa cerimònia. Ella no crida, però si ens enganxa, ho sentim. Rebem una forta plantofada si aconsegueix arribar-hi! I així s’acaben les ganes de  molestar-la.

La iaia, como li agrada que li diem, té cura de nosaltres moltes tardes mentre els nostres pares i mares estan enfeinades. Ella, impassible, segueix el seu treball: cuinar, fregar plats, rentar la roba… Nosaltres, no tan nenes, solem ajudar-la escombrant les habitacions. I després ve el berenar, una immensa llesca de pa de pagès amb oli i sal o pa amb vi i sucre.

Juguem i correm pel pati de la masia dels meus oncles i cosins que és on ella viu. Quan marxem cap a casa sols donar-nos una cistelleta amb verdura o fruita i, fins i tot, alguna figa, però no gaires perquè es paguen bé al mercat del Ninot, on els meus tiets tenen parada.

A la iaia Rafaela la percebia gran, rabassuda, monyo agrisat i vestida sempre de negre, gris, a quadres. No sortia d’aquests colors. Com que van morint els parents no li dóna temps a passar el dol i posar-se alguna roba de color. La recordo sempre de gris.

La iaia, nascuda el 21 de gener de 1898 a Tabernas, Almería, va tenir una vida molt dura; enviudà amb trenta anys i tres criatures, la més petita, la meva mare, de catorze mesos. Havia perdut tot el que tenien a causa de la malaltia del seu home, el meu avi Rafael. Va vendre el que quedava de la seva casa de camp del Marchalillo i va posar un forn de pa al poble. Amassava tot el dia i atenia els seus fills. L’esgotador treball de fornera estava arruïnant la seva salut i, orfe i vídua,  albirà una sortida al seu desesper, emigraria a Barcelona com ho havien fet dos dels seus germans, el Rafael i el Fernando, que s’havien instal·lat al Prat de Llobregat i on ja treballaven. La primavera de 1932 van embarcar al port d’Almería ella i els seus tres fills amb rumb a Barcelona. Al Prat van viure amb els germans, treballà dur, al camp, netejant cases i rentant roba per altres famílies. Va pujar els seus fills amb dignitat fins que el cop militar de 1936 va truncar totes les esperances de les gents humils i treballadores, i arribaren els anys d’escassetat, por i mort. A la guerra va perdre els dos germans que militaven a la CNT i la FAI, respectivament.

Van passar els anys. Es casaren les dues filles i el fill, van néixer tres nets i quatre netes i ella socorria allà on feia més falta. Jo vaig néixer a casa i van ser les seves mans les que primer van acollir-me.

Això sí, tots els estius agafava el farcell i se n’anava a la seva estimada Tabernas, on el “compadre Juan” i la “chacha Carmen” l’esperaven. A Almeria visitava la germana Dolores, el germà Emilio, cosins i nebots. Rafaela morí el 22 d’agost de 1999, amb cent un anys. Li mancaven solament set mesos per haver viscut en tres segles! És la nostra iaia centenària, que suportà els avatars de la vida amb  calma, paciència, treball i intel·ligència femenina, fruit de l’experiència i vitalitat.

Carme Álvarez. Militant de Dones llibertàries.

Inspecció de Treball dona la raó a la CGT d’Ambulàncies Egara

Seccions sindicals de CGT a Ambulàncies Egara (Terres de l’Ebre i Tarragona)

Inspecció de Treball de Tarragona ha emès un informe en relació a la denúncia interposada per la Secció Sindical de CGT Ambulàncies Egara Tarragona el passat 28 de març de 2020, en el qual dona la raó a la CGT i requereix a l’empresa a portar a terme un seguit de mesures de prevenció i protecció per als treballadors i treballadores, tant per a les bases i serveis del Camp de Tarragona com pels de les Terres de l’Ebre.

Des de les seccions sindicals de la CGT d’ambulàncies Egara a Tarragona i Terres de l’Ebre us volem comunicar que Inspecció de Treball ens ha donat la raó després de les denúncies interposades per totes dues seccions, i que obliga a l’empresa a prendre les mesures oportunes per protegir als treballadors i treballadores de TSU i TSNU amb els EPIS suficients per fer front als trasllats de COVID-19.

Durant la inspecció, l’empresa va arribar a negar davant l’inspector l’exposició a esquitxos del personal de TSNU quan traslladen pacients de COVID-19. Però Inspecció de treball considera que aquests treballadors/es sí que poden arribar a tenir contacte, i com a mesura ha dictat que l’empresa ha de proveir al personal de TSNU igual que al personal de TSU amb mascaretes quirúrgiques, mascaretes FFP2 i bates impermeables. Amb aquest punt, l’inspector conclou que queda demostrat que els treballadors del TSNU de l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara poden estar exposats a riscos d’esquitxades, tot i que en menor mesura que els de TSU, i que per això han de disposar dels EPIS suficients per fer-hi front.

L’inspector ha reconegut la deficiència actual amb el subministrament d’EPIS, però ha destacat l’auto 12/2020 del TSJC que requereix a la Conselleria de Salut de la Generalitat i al CatSalut a dotar amb caràcter urgent i immediat als serveis d’ambulàncies de Catalunya, tant al servei de TSU com al de TSNU, de material de seguretat, concretament: bates impermeables, mascaretes FFP2 i FFP3, ulleres de protecció, guants, recipients de residus, solució alcohòlica per a desinfecció i productes de desinfecció per a vehicles.

Denuncien Ambulàncies Egara a inspecció de treball per la manca de ...

També conclou que l’empresa:

➔ Ha d’informar dels EPIS necessaris per fer la neteja dels vehicles.
➔ Actualment s’estan utilitzant les mascaretes FFP2 més enllà del que estableix el fabricant.
➔ Davant l’absència de bates impermeables de tipus “b”, s’estan entregant bates de plàstic d’elaboració improvisada.
➔ No hi ha previsió higiènica per a les botes.
➔ No hi ha suficient dotació de mascaretes quirúrgiques.
➔ S’ha pal·liat la falta de recursos amb pantalles de protecció que tenen eficàcia protectora, però si aquestes es poden ajustar adequadament a la cara i es netegen correctament.
➔ No s’ha informat als Comitès d’Empresa ni als Comitès de Seguretat i Salut dels protocols que s’estan aplicant pel COVIT-19, ni dels casos de treballadors amb afectació del coronavirus i les mesures adoptades.

Per tot això, la Inspecció de treball ha dictaminat que l’empresa ha de proveir a les ambulàncies de TSU i TSNU de:

➔ Suficients mascaretes quirúrgiques per a pacients i treballadors/es, de mascaretes FFP2 i bates impermeables de protecció tipus “b” i que les bates de plàstic hauran de cobrir el pit i braços fins als guants, unint-los amb cinta aïllant si no hi ha punys ajustats.
➔ De mesures de desinfecció per a les soles de les botes.
➔ Ha de reforçar els serveis de neteja dels uniformes, ja que cap treballador ha de netejar la roba a casa.
➔ Ha de complir els protocols de residus i descontaminació i neteja de les ambulàncies.
➔ Ha de comunicar les dades sobre treballadors i treballadores confinats, contagiats idel personal de risc al comitè.

Inspecció de Treball conclou que l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara S.L. no compleix amb els Estàndards Normatius exigits en els protocols de prevenció de riscos laborals (SEM i Ministeri de Sanitat). I que si es detecta qualsevol incompliment d’aquests requeriments, Inspecció de Treball iniciarà un expedient sancionador.

Com a Seccions Sindicals tenim contacte permanent amb inspecció per fer el seguiment i assegurar-nos del compliment de la resolució per part de l’empresa.

La CGT denuncia l’últim protocol de Salut a l’Hospital de Bellvitge

Redacció

En un comunicat la secció sindical de la CGT de l’Hospital de Bellvitge denuncia que insti a les treballadores a tornar a treballar després d’haver donat positiu en la prova de Covid-19.

La secció sindical de la CGT a l’Hospital de Bellvitge ha emès un comunicat en que denunciava l’últim protocol aplicat per Salut i l’Hospital de Bellvitge per posar en risc la salut de les treballadores sanitàries i, conseqüentment, els pacients i la població en general.

Denuncien que aquest nou protocol insta a tornar a treballar havent donat positiu en covid-19 després dels 14 dies de confinament. Fet que posa en risc als malalts, companys i resta de personal de l’hospital. Aquest fet posa en perill no només les famílies de les sanitàries i sanitaris sinó també a tota la plantilla de treballadores de l’hospital.

Afirmen també que el rebuig a aquest nou protocol és unànime, com unànime és també la reivindicació de la falta d’EPIs entre els sanitaris. A més, tampoc no s’estan fent proves de control als treballadors de l’hospital, pel que la situació entre el col·lectiu de sanitàries pot esdevenir dramàtica.

Imatge

Ja són 19.400 sanitaris contagiats i 22 morts. La secció sindical afirma que seguiran “al seu lloc, a peu de llit” i des d’allà continuaran “lluitant contra el virus i contra l’ànsia dels polítics per privatitzar aquest sistema sanitari que cada vegada deixen més retallat”.

Les treballadores també denuncien que aquest sistema “prioritza l’economia i els pressupostos per davant de protegir els sanitaris. Podríem dir que son assassinats per falta de protecció”, que és el que està provocant que ja hi hagi a l’estat 13.000 morts, amb una mitjana de 637 cada 24h.

Finalment, la secció sindical reivindica la seva tasca com a treballadores sanitàries: “Ens assenyalen com herois per a fer-nos còmplices del sistema sanitari tant precari que van deixar a les retallades. Que no ens diguin herois. Som sanitaris, zeladors, personal de neteja, tècnics, administratius…”