Els permisos de treball

Pilar Frey, Tècnica Superior en PRL i afiliada a CGT

L’objectiu dels permisos de treball és assegurar que no es realitzi cap intervenció o activitat que pugui ocasionar accidents greus si no s’han controlat, prèviament, les condicions de la instal·lació o de l’entorn de treball.

Aquests permisos de treball són necessaris quan es realitzen treballs/operatives que impliquen un risc especial. En principi, qualsevol lloc de treball perillós hauria de requerir que per intervenir en ell, es disposés d’autorització, podent tenir el seu accés fins i tot limitat a qualsevol persona diferent de les autoritzades.

Trobem informació referent a aquest tema a la NTP 562: Sistema de gestión preventiva: autorizaciones de trabajos especiales. Es consideren treballs especials, independentment que els realitzin personal intern o extern, els que a continuació s’indiquen:

 • Treballs en calent: Comprenen totes aquelles operacions que generen calor, producció d’espurnes, flames o elevades temperatures en proximitat de pólvores, líquids o gasos inflamables o en recipients que continguin o hagin contingut tals productes.

Exemples: soldadura i oxitall, emplomat, esmerilat, etc.

 • Treballs en fred: Són les operacions que normalment es realitzen sense generar calor però que s’efectuen en instal·lacions per les quals circulen o en les quals s’emmagatzemen fluids perillosos.

Exemples: treballs amb productes corrosius.

 • Treballs en espais confinats: Operatives a l’interior de dipòsits, cisternes, fossats i en general tots aquells espais confinats en els quals l’atmosfera pugui no ser respirable o convertir-se en irrespirable degut al propi treball, bé per falta d’oxigen o bé per contaminació de productes tòxics.

Exemple: neteja de tancs.

 • Treballs elèctrics: Estan constituïts per tot tipus de treballs elèctrics o no, que hagin de realitzar-se amb o en les proximitats d’instal·lacions o equips elèctrics.

Exemple: Modificacions/ renovacions del sistema elèctric.

 • Altres treballs especials: Treballs que pels seus especials característiques puguin suposar riscos importants a persones o a la propietat, i per això requereixin d’autorització.

Exemple: Treballs en alçada, regulats al: REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE nº 274 13-11-2004.

Respecte als continguts mínims que s´han de contemplar en un permís de treball:

 • Data, període i torn de validesa del mateix.
 • Localització del lloc de treball.
 • Descripció del treball a realitzar.
 • Determinació dels riscos existents i previsibles.
 • Comprovació que la instal·lació o equip està en condicions per poder realitzar el treball. El Check List  que recull aspectes clau a revisar és de gran ajuda.
 • Normativa, procediments i instruccions a seguir, quan existeixin.
 • Equips de protecció col·lectiva i individual a emprar.
 • Les comprovacions, si són necessaris, durant la realització del treball i la seva freqüència.
 • En cas de personal aliè a l’empresa: dades de l’empresa contractada i telèfon de contacte per a emergències.
 • Les persones que autoritzen i a les quals s’autoritza a realitzar el treball.
 • La durada de l’Autorització de Treball. Aquesta haurà de ser determinada conjuntament pels responsables.
 • Si durant el transcurs del treball canviessin de manera substancial les condicions del mateix o les de les instal·lacions, o si la durada del treball fos superior a la prevista, haurà de renovar-se l’Autorització.

Font d´Informació: NTP 562: Figura 2 Modelo de Autorización de Trabajo. Formulario

Com a conclusió, els treballs especials, també coneguts com a “penosos-perillosos”, són complicats i variats. Tots ells han d’anar acompanyats del seu corresponent Permís de Treball i tenir associada la seva Llista de comprovació de Seguretat (Check List) que ha de ser emplenada i signada abans de realitzar-ho. Exigeix-la sempre abans d’iniciar qualsevol tipus de treball considerat com a “penós-perillós”, t’asseguraràs no s’oblida cap mesura de seguretat, inclòs l’ús dels EPIs. Si no hi ha Llista (Check List) o no s’aplica pel motiu que sigui, comunica-ho immediatament al teu Delegat /a de Prevenció.