Perquè la perspectiva de gènere… També és cosa de la CGT

Pilar Frey Martínez
Dones Llibertàries

La Prevenció de Riscos Laborals (PRL) continua molt enfocada al treball masculinitzat, a la visió androcèntrica d’una societat productiva on es dóna valor a uns treballs considerats “masculins” de producció, enfront d’altres considerats “femenins” de reproducció. 

Els treballs de cures, històricament assignats a les dones, continuen estant desvaloritzats, es paguen poc i malament o directament són gratuïts, sense ni tan sols plantejar-nos que són feines i que sense ells la vida no se sostindria. Les dones continuem carregant amb aquest rol de cuidadores per obligació i per suposada devoció, i així es reflecteix tant dins com fora de casa. 

Vegem algunes dades al respecte:

Les activitats que destaquen com a més feminitzades per al total de la població treballadora són les activitats de les llars on el 87,8% de les persones ocupades són dones, serveis socials amb un 85,3%, assistència en establiments residencials un 83,2% i altres serveis personals el 76,5%.    

Font: Estrategia Española Seguridad y Salud Trabajo, 2023-2027

El 62,3% de la direcció i gerència està ocupada per homes davant un 37,7% de dones. 

Personal de suport administratiu: el 35,3% són homes i el 64,7% dones.

Operadors d’instal·lacions i màquines, acobladors i conductors: 89,2% homes i 10,8% dones. 

Indústria, 70,8% homes, 29,2% dones.

Construcció, 81,3% homes, 18,7% dones. 

Educació, 34,2% homes, ́65,8% dones. 

Salut i serveis socials: 25,8% homes i 74,2% dones.

Font: Encuesta Europea de condiciones de trabajo, 2021

“Casualment” aquests treballs assignats a les dones són els menys valorats, amb major precarietat quant a salaris i condicions, tipus de contractes i jornades. Aquesta precarietat acompanya la vida laboral de les dones i roman en la seva jubilació, suposant que hi tinguin dret, amb pensions inferiors a les dels homes. Es dóna la situació a més que dones que han treballat tota la seva vida i que en molts casos ni dret a pensió tenen, continuen treballant gratis i sense cap reconeixement en la vellesa, cuidant de la casa, del marit, dels fills/es, néts/es, i famílies diverses.                      

Les disciplines preventives més reconegudes històricament han estat la Seguretat i la Higiene Industrial, davant l’Ergonomia i la Psicosociologia que encara en massa ocasions continuen estant infravalorades. No és casualitat tampoc que les dues primeres siguin les més directament relacionades amb els treballs masculinitzats, pensem en exemples com el transport, la indústria i la construcció. 

Encara en l’actualitat, els treballs “de dones” es consideren segurs, exempts de riscos, i per tant els riscos no s’identifiquen, ni s’avaluen, i evidentment no s’apliquen les mesures preventives necessàries, havent-hi a més una absència de dades i estudis en aquest sentit, relacionant-se els danys soferts per motiu del treball amb causes comunes i no professionals. Mentre que en els treballs “d’homes” on hi ha presència d’algunes (poques) dones ni es volen veure les desigualtats ni es contemplen les diferències: “ja que han volgut treballar en espais que no els corresponen almenys que s’adaptin i facin el mateix que els seus companys”.  

És necessari, i obligatori per Llei, que s’apliqui la perspectiva de gènere en PRL i per tant fonamental que tinguem present aquesta realitat com a part de la nostra tasca preventiva ja que mentre no ho fem estem deixant fora del dret a la protecció en la Salut i Seguretat en el Treball a les dones i a les persones no binàries. 

Des del Grup de treball PRL-Gènere de CGT s’ha publicat durant l’any 2023 una col·lecció de Píndoles Preventives sota el títol “La PRL amb perspectiva de gènere també és cosa de la CGT”, amb l’objectiu de visibilitzar desigualtats i contemplar diferències i des d’on es pretén donar pautes a partir de diferents prismes: 

 • Perquè cal aplicar la perspectiva de gènere en PRL
 • Importància de la formació
 • Llei de Prevenció de Riscos Laborals
 • Desigualtats i diferències
 • Salut laboral
 • Accidents de treball
 • Disciplines preventives
 • Cercle d’ invisibilitat
 • Baixa laboral per regles doloroses
 • Malalties professionals
 • Plans d’ Igualtat
 • Convenis Col·lectius

A continuació podeu trobar les Píndoles ja publicades, esperant que siguin del vostre interès el Grup de treball continua obert a la vostra participació i a qualsevol comentari al respecte.