Res de nou sota el sol

Pilar Frey Martínez, Dones Llibertàries 

L’Article 14 de la Llei 31/1995 (LPRL) assenyala el dret de les persones treballadores a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, la qual cosa comporta un deure inexcusable de la part empresarial de protecció de les treballadores enfront dels riscos laborals.

Donant compliment a aquest dret, en aquells treballs on es puguin donar situacions d’estrès tèrmic s’ha de realitzar l’avaluació de riscos corresponent, destacant els treballs en espais tancats o semitancats on la temperatura i la humitat siguin elevades o amb activitat física intensa, o els treballs en l’exterior recentment regulats mitjançant el Reial decret llei 4/2023:

Aquesta nova legislació modifica el RD 486/97 sobre llocs de treball tot i que es continua partint de l’avaluació de riscos i de les seves corresponents mesures preventives. Per tant, ja abans de la nova legislació i també actualment, el primer que han de requerir les Delegades de Prevenció o Representants de les Persones Treballadores és l’avaluació del risc d’estrès tèrmic. Aquesta avaluació tindrà en compte les variables de temperatura de l’aire, humitat relativa, velocitat de l’aire, radiació, activitat metabòlica (treball lleuger, moderat o pesat), tipus de roba, i l’adaptació a les situacions específiques de cada persona.

A partir dels resultats obtinguts en l’avaluació s’establiran les mesures preventives necessàries, entre d’altres: 

 • Informar i formar les persones treballadores sobre els riscos, efectes i mesures preventives
 • Assegurar que estiguin degudament aclimatades als espais i tipus de treball
 • Disposar de zones de descans adequades
 • Organitzar el treball per reduir el temps/intensitat de l’exposició (establir pauses, modificar horaris, planificar les tasques, adequar rotacions, evitar el treball en solitari…)
 • Tenir en compte la condició física de cada treballador/a i els seus antecedents mèdics
 • Tenir en compte el període menstrual, menopausa, processos de reproducció assistida, transició de gènere, tractaments hormonals
 • Tenir en compte les situacions d’embaràs/lactància
 • Tenir en compte la perspectiva de gènere i l’edat 
 • Garantir una vigilància de la salut específica 
 • Proporcionar aigua fresca, roba de treball transpirable, EPIS adequats, protecció i ulleres solars
 • En interiors reduir la temperatura mitjançant ventilació natural, ventiladors, aire condicionat
 • En exteriors prioritzar els treballs a l’ombra i tenir en compte les previsions meteorològiques per planificar el treball diari i adoptar les mesures preventives adequades
 • A més de la temperatura de l’aire, s’han de tenir en compte la humitat de l’aire i la radiació solar, ja que a major humitat i radiació augmenta el risc. (Fixeu-vos en la taula de l’AEMet adjunta com partint de la mateixa temperatura la sensació tèrmica augmenta si és més alta la humitat).

Recordem novament que és obligació de l’empresa l’establiment de les mesures preventives que assegurin la protecció de les persones treballadores i que aquestes mesures han de derivar de l’avaluació de riscos laborals, i en el cas de l’estrès tèrmic anar més enllà de que la persona treballadora begui aigua, porti gorra i es posi crema solar… 

El que dèiem: «Res de nou sota el sol»