Les 5 noves punyalades del govern, la patronal i CCOO-UGT a la classe treballadora

Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya

Imagen

Avui diumenge el BOE publica el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales (RDL 10/2020). Els sindicats CCOO-UGT s’han afanyat a aplaudir la mesura. Nosaltres, en canvi, considerem imprescindible denunciar-la i lluitar-hi en contra perquè suposa un greu atac contra la classe treballadora. O expliquem ràpidament.

 • 1 El permís retribuït recuperable suposa que nosaltres, els i les treballadores, acabem pagant l’aturada.
  El RDL 10/2020 diu clarament que les hores no treballades les haurem de recuperar al llarg de l’any 2020: “desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020”.
  Parlem de 72 hores, equivalents a treballar una hora més durant 72 dies o 36 dies fent dues hores diàries. La nostra vida i conciliació, en mans de l’empresa.
 • 2 Facilita que siguin les empreses qui acabin decidint quan i com es recuperaran les hores.
  El RDL 10/2020 afirma caldrà “negociar” entre les empreses i la representació legal dels treballadors/es (comitè, junta de personal, delegats/des) com es fa la recuperació de les hores no treballades. També diu que si no hi ha cap representació legal dels treballadors/es la negociació la faran els sindicats més representatius del sector, que en molts casos són els mateixos que avalen aquestes punyalades. I diu que aquesta negociació ha de ser molt ràpida: de només 7 dies.

7 dies és una pantomima de negociació si no és entre iguals, per tant cal revisar què succeeix si no hi hagués entesa. I aquí el decret afirma que, si passat els 7 dies no hi ha cap acord, l’empresa decideix com es recuperen les hores. Així de directe:
De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de 7 días desde la finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación del presente permiso
És a dir, les empreses tenen la paella pel mànec.

 • 3 No garanteix en cap moment que no ens puguin obligar a treballar durant les vacances per recuperar les hores.
  Les úniques limitacions que indica és que no es podran incomplir els períodes mínims de descans diari i setmanal prevists per la llei i el conveni col·lectiu aplicable, que ens hauran d’avisar com a mínim 5 dies abans de quan ens toca recuperar les hores i que no podrem superar la jornada màxima anual. No diu enlloc que no ens puguin fer treballar part de les nostres vacances.
 • 4 No és una suspensió total d’activitats no essencials.
  Encara s’obliga a anar a treballar en activitats que molt possiblement no són essencials com: la industria electrointensiva, siderúrgica i minera, a les plantes de cicles de producció contínua (que suposadament costaria diners aturar-les), la indústria aeroespacial i de defensa, una àmplia llista de gestories i despatxos d’assessoria legal, fiscal, empresarial i sociolaboral, el manteniment i neteja de totes les activitats excloses de l’aturada…
 • 5 Els treballadors/es que han patit un ERTO seguiran de moment a l’atur
  Aquesta mesura no s’aplica als centenars de milers de treballadors/es a qui les empreses han suspès el seu contracte i han enviat a l’atur a l’inici de l’estat d’alarma. Seguiran sense cobrar l’equivalent al 100% del seu salari i se seguiran pagant les seves prestacions d’atur amb diners públics, alliberant de la despesa a les empreses.